Dátum: 2024 május 29. (szerda) | Magdolna

hírek

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Klub szakosztály 2013-01-23

Ajánlat kérő:

Neve: Újpesti Torna Egylet

Képviseli: Őze István klubigazgató

Levelezési cím: 1327. Budapest, Újpest 3. Pf:98.

Cím: 1044 Budapest, Megyeri út 13.

Telefon: (06) 1 272-1272

Telefax: (06) 1 272-1272

Az ajánlatkérő „komplett épületenergetikai felújítás gázbázisú abszorpciós hőszivattyúk alkalmazásával „tárgyban ajánlattételi felhívást tesz közzé. Ajánlattételi szándék esetén az ajánlattételi dokumentáció 1044 Budapest, Megyeri út 13. címen átvehető. Az ajánlattételi dokumentáció cégszerű átvétele az eljárásban való részvétel feltétele.

Ajánlattételi határidő: 2013. február 8. Péntek 10.00.

  

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

 

1)         Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

 

Neve:                          Újpesti Torna Egylet

Képviseli:                   Őze István klubigazgató                   

Levelezési cím:           1327 Budapest, Újpest 3. Pf. 98.                                

Cím:                           1044 Budapest, Megyeri út 13.

Telefon:                      (06) 1 272-1272 

Telefax:                      (06) 1 272-1272

E-mail:                       ute1885@t-online.hu

 

 

2)         A beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége:

 

            Homlokzati hőszigetelés 1054,2 nm felületen a kiírásban szereplő tételekkel megegyező minőségben. Homlokzati műanyag nyílászárók cseréje 479,6 nm felületen a kiírásban szereplő tételekkel megegyező minőségben. Kültéri gázbázisú abszorpciós hőszivattyúk és kondenzációs kazánok alkotta hőközpont kiépítése tetőszerkezeten a kiírásban szereplő tételekkel megegyező minőségben és teljesítménnyel. Lapos tető hő- és vízszigetelése a kiírásban szereplő tételekkel megegyező minőségben 795,3 nm felületen. Öltözők és zuhanyzók kiépítése a kiírásban és tervrajzon szereplő tételekkel megegyező mennyiségben és minőségben 561,3 nm-en.

 

 

3)         A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

 

Szerződéskötés tervezett ideje:                     2013. február. 14. (csütörtök) 10.00.

Munkaterület átadás:                                     2013. február 18. (hétfő) 8.00.

A teljesítés határideje:                                   a szerződéskötéstől számított 180 nap.

 

4.)        A teljesítés helye:

 

             UTE Atlétikai Stadion,  Budapest, IV. Kerület,  Szilágyi utca 30

           

 

5)         Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

 

Az ajánlattevő az ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előlegre jogosult.

 

Az ajánlatkérő 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja az alábbiak szerint:

-          az első részszámla a gázbázisú hőszivattyúk és kazánok helyszínre való leszállításának teljesítése esetén nyújtható be a nettó szerződéses érték 20%-át meg nem haladó mértékben;

-          a második részszámla az ajánlattételi konszignációban megjelölt nyílászárok helyszínre szállításakor nyújtható be a nettó szerződéses érték 20%-át meg nem haladó mértékben;

-          a harmadik részszámla a nettó szerződéses érték 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén nyújtható be a nettó szerződéses érték 10%-át meg nem haladó mértékben;

-          a végszámla a sikeres műszaki átadás-átvételt követően nyújtható be a nettó szerződéses érték fennmaradó mértékében.

 

A számlák az igazolt teljesítést követően nyújthatók be.

 

Az ajánlattevő számláit az ajánlatkérő a teljesítéstől számított legkésőbb 8 napon belül, átutalással fizeti meg.

 

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.

 

6)         Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e részajánlatot, illetve többváltozatú (alternatív) ajánlatot:

 

Részajánlat, illetve többváltozatú ajánlat benyújtására nincs lehetőség.

 

7)         Az ajánlatok értékelése:

 

Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy az egyes ajánlatok megfelelnek-e az Ajánlattételi dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetősségét teljes körűen biztosítja.

Az Ajánlatkérő azzal az ajánlattevővel köt szerződést, aki a jelen ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételeknek megfelel és a legalacsonyabb árajánlatot nyújtja.

Nyertes ajánlattevő visszalépése esetén az ajánlatkérő a második legalacsonyabb árajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben az maradéktalanul megfelel az ajánlattételi dokumentumban meghatározott feltételeknek.

Amennyiben az ajánlatkérő nem kap a költségvetésében szereplő árajánlatnál alacsonyabb összegű, vagy azzal megegyező összegű ajánlatot, úgy fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

8)         Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

 

Kizáró okok:

            Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.

 

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell az ajánlattétel beadásának időpontját megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatát (www.e-cegjegyzek.hu honlapról vagy hiteles formában).

 

 

9)         Az alkalmasság minimumkövetelményei:

 

A/        Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

 

A.1/ Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell valamennyi bankszámlája vonatkozásában a számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatát az alábbi tartalommal:

-          vezetett bankszámla száma;

-          számlanyitás időpontja,

-          számláján 2012. február 1. óta volt-e sorban állás?

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

 

A.1/ Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben a számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján megállapítható, hogy bankszámláján 2012. február 1. napját követően 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő.

 

B/  Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

 

B.1/ 2010. január 1. napját követő legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése.

A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú és tartalmú beruházásokra.

A bemutatásnak tartalmaznia kell: az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés helyét, a teljesítés idejét (kezdési és a befejezési határidő pontos naptári napban megadott megjelölésével), meg kell jelölni, a felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, meg kell jelölni a főbb műszaki paramétereket, amiből az alkalmasság egyértelműen megállapítható, valamint, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

 

B.2/ A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetése.

A végzettség igazolására az iskolai oklevelet, a képzettség és szakmai gyakorlat igazolására a szakember által aláírt önéletrajzot kell az ajánlathoz benyújtani.

Az egyes szakemberek részéről az előírt szakmai tevékenységre való jogosultság meglétének igazolását is csatolni kell, illetve akiknél követelmény a hatósági nyilvántartásba vétel, elég ha megjelölik, hogy az illető személy, mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal és a vonatkozó kamarai nyilvántartáshoz való elektronikus elérési útvonalat is adják meg.

 

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

 

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik:

 

B.1/ 2011. január 1. napját követően teljesített

-     1 db, nyílászárók szállítására és beszerelésére vonatkozó, legalább nettó 10 millió Ft értékű referenciával, és

-     1 db, homlokzatszigetelésre vonatkozó, legalább nettó 10 millió Ft értékű referenciával, és

-     1 db, tetőszigetelésre vonatkozó, legalább nettó 10 millió Ft értékű referenciával, és

-     1 db, gázbázisú abszorpciós hőszivattyú és kültéri kondenzációs kazánokból álló hőközpont szállítására és beüzemelésére vonatkozó, legalább nettó 15 millió Ft értékű referenciával.

Az előírt referenciák akár egy referenciával is igazolhatóak, amelyben mind a négy referencia tárgy szerepelt. 

-           ajánlattétel tárgyévét megelőzően szerzett tanúsítvánnyal MSZ EN ISO 9001:2009 , MSZ EN ISO 14001:2005, MSZ 28001:2008 tárgyakban.

 

B.2/

B.2.1. 1 fő Felelős műszaki vezető szakember:

- aki építész- vagy építőmérnöki felsőfokú (egyetem, főiskola) végzettségű,

- aki rendelkezik minimum három (3) éves felelős műszaki vezetői gyakorlattal,

- az elmúlt 3 évben részt vett legalább egy olyan kivitelezésben, amelynél nyílászárók cseréje vagy homlokzatszigetelési vagy tetőszigetelési feladatok valósultak meg, és

- továbbá aki a Magyar Mérnöki Kamara felelős műszaki vezető MV-Ép/A jogosultsággal a szakmagyakorlói névjegyzékében nyilván van tartva.

b.2.2. 1 fő Tervező szakember:

- aki felsőfokú végzettségű

- aki rendelkezik minimum három (3) éves tervezői gyakorlattal

- aki a Magyar Mérnöki Kamara épületgépészeti szakmai vagy gáz és olajipari szakmai tagozatának aktív tagja,

- továbbá aki tervezői jogosultsággal a szakmagyakorlói névjegyzékében nyilván van tartva.

B.2.3. 1 fő Gázkészülék beüzemeléséért felelős szakember:

- legalább középfokú végzettségű

- aki rendelkezik az ajánlattevő által megajánlott gázbázisú hőszivattyú típusának gyártójánál, 3 évnél nem régebben szerzett gyakorlati képzéssel és igazoltan részt vett gázbázisú hőszivattyú és kültéri kondenzációs kazán együtteséből kialakított hőközpont beüzemelésében.

 

A szakemberek között átfedés nem lehetséges.

 

 

10)       Az ajánlattételi határidő/határidők:

 

            Ajánlattételi határidő:                                    2013. február 8. Péntek 10.00.

Szerződéskötés tervezett ideje:                     2013. február. 14. (csütörtök) 10.00.

Munkaterület átadás:                                     2013. február 18. (hétfő) 8.00.

A teljesítés határideje:                                   a szerződéskötéstől számított 180 nap.

 

 

11)       Az ajánlat benyújtásának címe:

 

1044 Budapest, Megyeri út 13. Baluka Csabáné dr

 

 

 

12)       Az ajánlattétel nyelve:

Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve felelős magyar fordítással el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős.

13)       Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje:

 

2013. február 8 péntek 11.00 óra

 

14)       Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

 

Az ajánlat benyújtásával ajánlati kötöttség jön létre. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama 60 nap.

 

15)       Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk:

 

Késedelmi kötbér (napi 0,1%) és meghiúsulási kötbér (5%), jótállás (12 hónap) illetve az építési anyagokra vonatkozó jogszabályban megfogalmazott jótállás.

 

16)       Formai követelmények:

Ajánlattevőnek 1 (egy) eredeti és 1 (egy) másolati példányban kell benyújtania az ajánlatot, és világosan fel kell tüntetnie mindegyiken értelemszerűen, hogy "eredeti példány" vagy "másolati példány". A példányok közötti bármilyen eltérés esetén, az eredeti példány az irányadó.

Az ajánlatot elektronikusan, CD vagy DVD adathordozón az eredeti papíralapú ajánlatról készített szkennelt formában (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file) is be kell nyújtani.

Ajánlattevőnek az ajánlat eredeti, másolati és elektronikus példányait egy darab zárt borítékban, vagy dobozban vagy csomagolásban kell benyújtani.

 

 

17)       Felelősségbiztosítás:

Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább az ajánlat tétel időpontjától érvényes, káreseményenként legalább 10 millió forint, évente legalább 100 millió forint értékű építőipari kivitelezési felelősségbiztosítási szerződéssel.

A felelősségbiztosítás meglétét igazoló kötvényt az ajánlatbeadás során be kell mutatni.

 

18)       Az ajánlathoz becsatolandó dokumentumok listája:

·         Tartalomjegyzék (oldalszámozással)

·         Felolvasólap (árajánlat nettó összegben)      

·         Cégkivonat    

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása:

·         Számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata(i)  

Műszaki illetve szakmai alkalmasság igazolása:  

·         Referencia nyilatkozat(ok)   

·         Képzettséget ismertető szakmai önéletrajz, a szakemberek végzettségét igazoló dokumentumok, a szakmai tevékenységre való jogosultság meglétének igazolásai és rendelkezésre állási nyilatkozatok           

·         Nyilatkozat állványzatról, valamint a rendelkezésre állás igazolása

·         Ajánlattevő (közös ajánlattevő) vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták. Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő) vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazza.   

·         Nyilatkozat az árfolyamra (adott esetben)   

·         Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányban.

·         Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodásának másolati példányát (konzorciális szerződést).

Budapest, 2013. január 23.

 

 

 Őze István

Sportolj velünk az UTE szakosztályaiban!

UTE az utánpótlásért alapítvány - 1%

Mi az, amivel megőrizheted a gyermekeid egészségét?
Mi az, amivel segítheted olimpikonjaink felkészülését?
Mi az, amivel segítheted kedvenc klubodat?
Mi az, amit igyen adhatsz tavalyról?

UTE az utánpótlásért Adószám: 18165159-1-41